REGULAMIN KONKURSU

„Jesień niespodzianek”

 

 • 1

DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje mają przedstawione poniżej znaczenie:
  • Organizator – Orkla Care S.A. z siedzibą w Radzyminie (05-250 Radzymin) przy ul. Polnej 21,
   KRS: 0000029528, NIP: 5210523942, REGON: 010842719;
  • Partner konkursu – So What Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-949 Warszawa) przy ulicy Wandy 6/3, NIP 1132615271, REGON 140570559;
  • Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Jesień niespodzianek, którego zasady określa niniejszy regulamin;
  • Regulamin – niniejszy regulamin konkursu;
  • Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w par. 3 ust. 1 i par. 4 Regulaminu;
  • Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w konkursie;
  • Nagroda – nagrody wymienione w par. 5 regulaminu;
  • Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe będące warunkiem prawidłowego udziału w konkursie,
   z zastrzeżeniem zasad określonych w par. 4;
  • Produkty promocyjne – produkty marki Soraya i Jordan, objęte niniejszą promocją, dostępne w sprzedaży na terenie Polski, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, w Sklepach Promocyjnych.
  • Sklepy Promocyjne – sklepy sieci Intermarche.
  • Sprzedaż promocyjna – sprzedaż produktów promocyjnych w okresie od dnia 10.11.2020 r. do dnia 24.11.2020 r.
  • Zgłoszenie – czynność określona w par. 4 ust. 1 regulaminu.
  • Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT (wystawiona na osobę fizyczną) potwierdzająca zakup promocyjny. Za ważny dowód zakupu uznaje się czytelny, niezniszczony paragon, dokumentujący zakup produktu promocyjnego oraz wystawiony przez Sklep Promocyjny, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu
  • Zakup promocyjny – zakup produktów promocyjnych w dniach, w których obowiązuje sprzedaż promocyjna, udokumentowany dowodem zakupu.

 

 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym za produkty promocyjne uznaje się wyłącznie produkty marki Soraya i Jordan dostępne w Sklepach Promocyjnych.
 2. Konkurs trwa od dnia 10.11.2020 r. do dnia 24.11.2020 r., przy czym czynności związane z rozpatrywaniem reklamacji zakończą się najpóźniej w dniu 29.01.2021 r.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 ze zm.).
 4. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 ze zm.).
 5. Niniejszy Regulamin w okresie trwania konkursu opublikowany jest na stronie internetowej pod adresem: sowhat.pl/konkurs oraz dostępny w siedzibie Organizatora na żądanie Uczestnika.

 

 • 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie, na zasadach określonych w par. 4. Regulaminu, biorą udział, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, które spełniają łącznie następujące warunki:
 • są pełnoletnie, tj. ukończyły 18 rok życia;
 • posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i biorąc udział w konkursie akceptują jego postanowienia.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Partnera konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci oraz dzieci przysposobione. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w konkursie na podstawie niniejszego punktu, powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród w konkursie.

 

 • 4

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z jego zasadami określonymi
  w tymże regulaminie oraz w okresie od dnia 11.2020 r. do dnia 24.11.2020 r. spełnić następujące warunki:
 • dokonać jednorazowego zakupu dowolnych produktów marki Soraya i Jordan o łącznej wartości minimum 20 zł (słownie dwadzieścia złotych zero groszy) w czasie trwania sprzedaży promocyjnej w jednym ze Sklepów Promocyjnych. Zakup produktu promocyjnego winien być potwierdzony oryginalnym dowodem zakupu, który należy zachować do końca trwania konkursu;
 • wykonać zadanie konkursowe, tj. odpowiedzieć na pytanie: „Jak spędzasz jesienne wieczory?
 • przesłać SMS-a w formacie: „Soraya.nr paragonu.odpowiedź na pytanie” (gdzie nr paragonu jest numerem Dowodu Zakupu, a odpowiedź na pytanie dotyczy pytania o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej), pod numer +48 799 599 495 (koszt zgodny z cennikiem operatora/SMS) w terminie wskazanym w ust. 1.
 1. Zgłoszenie Uczestnika:
 • powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
 • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 • nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
 • nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i/lub produktów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych.
 1. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu produktów promocyjnych w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody w konkursie, z zastrzeżeniem, że data na dowodzie zakupu produktów promocyjnych nie może być późniejsza, niż data przesłania zgłoszenia i data zakończenia sprzedaży promocyjnej.
 2. Koszt wysłania wiadomości SMS jest zgodny z taryfą operatora GSM Uczestnika. Opłata SMS zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w konkursie będzie prawidłowe, czy też nie.
 3. Jednorazowe nabycie produktów promocyjnych, potwierdzone jednym dowodem zakupu, uprawnia Uczestnika do wysłania jednego zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS. Uczestnik może dokonać kilkakrotnego zgłoszenia w konkursie, pod warunkiem, że będzie posiadał liczbę dowodów zakupu odpowiadającą liczbie zgłoszeń.
 4. W przypadku dokonania więcej niż jednego zgłoszenia do konkursu, należy każde ze zgłoszeń udokumentować odrębnym dowodem zakupu produktów promocyjnych. Organizator ma prawo wezwać uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do konkursu, do przesłania wszystkich dowodów zakupu. W przypadku, jeżeli uczestnik nie będzie posiadał wszystkich dowodów zakupu, może zostać wykluczony z konkursu, włącznie z utratą prawa do nagrody.
 5. Przesłanie kilku zgłoszeń na podstawie jednego dowodu zakupu, wysłane przez tego samego uczestnika/kilku uczestników, będzie traktowane jako duplikat i usuwane z bazy zgłoszeń (w bazie pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie).
 6. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia:
 • które nie spełniają warunków określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności warunków wskazanych w ust. 1 –7 powyżej;
 • wysłane w inny sposób niż z telefonu komórkowego;
 • w których zgłoszenia naruszają autorskie prawa majątkowe, dobre obyczaje;
 • w których zgłoszenia zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe oraz niebędące odpowiedzią na zadanie konkursowe.
 1. Prawidłowe zgłoszenie udziału w konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu warunków określonych powyżej.

 

 • 5

NAGRODY

 1. W konkursie Organizator przewidział łącznie 40 (słownie: czterdzieści) nagród:
  • Nagroda I stopnia – 15 (słownie: piętnaście) słuchawek JBL TUNE 220TWS o wartości jednostkowej 349,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych zero groszy) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 38,77 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy), przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego zgodnie z ust. 3 poniżej. Łączna wartość jednej Nagrody I stopnia wynosi 387,77 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) brutto;
  • Nagroda II stopnia – 10 (słownie: dziesięć) kart upominkowych YES o wartości jednostkowej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych zero groszy) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 33,33 zł (słownie: trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze), przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego zgodnie z ust. 3 poniżej. Łączna wartość jednej Nagrody II stopnia wynosi 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze) brutto;
  • Nagroda III stopnia – 15 (słownie: piętnaście) zestawów kosmetyków o łącznej wartości jednostkowej 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych zero groszy) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7,77 zł (słownie: siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy), przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego zgodnie z ust. 3 poniżej. Łączna wartość jednej Nagrody III stopnia wynosi 77,77 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) brutto;
 2. Łączna wartość puli nagród w konkursie wynosi: 10316,40 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta szesnaście złotych czterdzieści groszy) brutto.
 3. Przychód uzyskany z tytułu nagród w ramach konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2. ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz. 200 ze zm.). Płatnikiem podatku, o którym mowa powyżej, jest Organizator. Przed wydaniem nagrody, Organizator pobierze od każdego Laureata nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana
  z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora.

 

 • 6

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Wyboru najciekawszych Zgłoszeń dokona specjalnie w tym celu powołana przez Organizatora trzyosobowa komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”), w skład której wejdą dwaj przedstawiciele Partnera konkursu i jeden przedstawiciel Organizatora.
 2. Do zadań Komisji należy:
 • weryfikacja zgłoszeń nadesłanych do konkursu;
 • ocena zgłoszeń zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
 • ogłoszenie listy laureatów konkursu;
 • prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 1. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń Uczestników, nadesłanych za pośrednictwem wiadomości SMS
  i zarejestrowanych w systemie SMS Organizatora w okresie od dnia. 10.11.2020 r. do dnia 24.11.2020 r. włącznie, Komisja dokona wyboru kolejno 40 (słownie: czterdzieści) Odpowiedzi Uczestników (zwanych dalej „Laureatami Konkursu”), które w ocenie Komisji będą najlepsze i po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu, prawo do Nagród w Konkursie, w kolejności od tych, które zdobyły najlepsze oceny Komisji, do tych które zdobyły najniższą ocenę.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Komisja wybierze dodatkowo po 1 (słownie: jednym) zgłoszeniu, do każdej nagrody, które stworzą listę Laureatów rezerwowych. Laureaci rezerwowi, w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z Laureatem konkursu lub niespełnienia przez Laureata konkursu warunków niniejszego regulaminu, mogą uzyskać prawo do nagrody. Łącznie komisja wybierze 40 (słownie: czterdzieści) Laureatów rezerwowych.
 3. Komisja dokona rozstrzygnięcia konkursu w terminie do dn. 8.12.2020 r.
 4. Przy ocenie i wyborze najlepszych zgłoszeń, Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
 • oryginalność;
 • walory artystyczne i merytoryczne;
 • pomysłowość;
 • powiązanie z promowaną marką – Soraya lub Jordan;
 • słownictwo, stylistykę i ortografię;
 • kreatywność;
 • jakość i formę nadesłanego tekstu.
 1. Decyzja Komisji w zakresie wyboru Laureatów jest ostateczna i wiążąca. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji oraz do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 2. Najpóźniej do dn. 14.12.2020 r., Laureaci nagród otrzymają wiadomość SMS na numer, z którego dokonali zgłoszenia, w którym zostaną powiadomieni o:
 • uzyskaniu prawa do nagrody, pod warunkiem posiadania dowodu zakupu;
 • konieczności podania swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania nagrody;
 • wymogu przesłania czytelnej kopii w formie elektronicznej (jpg, pdf, skan) dowodu zakupu produktów promocyjnych z okresu sprzedaży promocyjnej i oświadczenia Laureata, zgodnie z procedurą określoną w ust. 9 i 10 poniżej, które umożliwią przekazanie nagrody. Jeśli adres zamieszkania nie będzie równocześnie adresem do wysyłki nagrody, Laureat konkursu powinien o tym powiadomić Organizatora.
 1. W korespondencji skierowanej do Organizatora, Laureat konkursu winien jest uzupełnić oraz własnoręcznie podpisać oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W oświadczeniu należy wskazać dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) niezbędne do dostarczenia nagrody i numer telefonu, z którego Laureat dokonał zgłoszenia do konkursu. Oświadczenie nieopatrzone podpisem Laureata, Organizator uznaje za nieważne.
 2. Oświadczenie oraz dowód zakupu należy wysłać na adres e-mail: soraya@sowhat.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na serwer Organizatora.
 3. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
  • nie dopełni w terminie któregoś z warunków regulaminu, lub,
  • nie prześle stosownego dowodu zakupu produktów promocyjnych, lub,
  • z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody, lub,
  • odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody, lub,
  • przesłany dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub,
  • przesłany dowód zakupu będzie miał późniejszą datę niż data zakończenia sprzedaży promocyjnej określona
   w par. 1 ust. 1 pkt 10,
  • przesłany dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż Produkt promocyjny.
 4. Laureaci rezerwowi zostaną poinformowani najpóźniej do dn. 21.12.2020 r. na zasadach określonych w ust. 8 powyżej. Procedura weryfikacyjna Laureatów rezerwowych jest taka sama, jak w przypadku Laureatów wybranych w pierwszej kolejności.
 5. Dany Uczestnik może wygrać w konkursie tylko jedną nagrodę, przy czym zastrzega się, iż jeśli Komisja przyzna danemu Uczestnikowi nagrodę, a jego inne zgłoszenie z odpowiedzią zostanie wybrane przez Komisję do kolejnej nagrody, traci on prawo do drugiej nagrody, a nagroda zostanie przez Komisję przyznana kolejnemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie zostanie wybrane przez Komisję, pod warunkiem, że podczas weryfikacji prawa do nagrody nie okaże się, iż jest to ten sam Uczestnik.
 6. Procedura weryfikacyjna przesłanych oświadczeń zakończy się najpóźniej dn. 30.12.2020 r.
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem: sowhat.pl/konkurs.

 

 

 • 7

WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagrody przesyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Laureata podany podczas weryfikacji najpóźniej do dn. 15.01.2021 r.
 2. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki z nagrodą, Organizator przewidział specjalny adres kontaktowy dla Laureatów konkursu, tj.: soraya@sowhat.pl, gdzie mogą oni zgłaszać wszelkie sprawy związane z odbiorem nagrody. Na pisemne żądanie Laureata, wysłane na wskazany powyżej adres e-mail, Organizator przewidział możliwość udostępnienia mu numeru listu przewozowego dla skierowanej do niego nagrody. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nagrody w obecności kuriera doręczającego, Laureat winien jest na miejscu zażądać spisania protokołu szkody oraz niezwłocznie w terminie 48 godzin wysłać na adres e-mail wskazany powyżej stosowną informację do Organizatora konkursu. Możliwość opisana powyżej nie zmienia prawa Laureata do złożenia reklamacji w trybie opisanym w par. 8. poniżej.

 

 • 8

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. O wniesieniu reklamacji decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacje dotyczące konkursu można zgłaszać od dnia rozpoczęcia konkursu, tj. od dnia 10.11.2020 r. do 7 dni od dnia wydania ostatniej nagrody w konkursie, tj. do dnia 22.01.2021 r. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem kuriera lub doręczać osobiście na adres biura Organizatora.
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich Uczestników konkursu. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika konkursu, przyczynę reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.
 5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji), tj. najpóźniej do 29.01.2021 r.

 

 • 9

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest Organizator: Orkla Care S. A.
  z siedzibą w Radzyminie (05-250 Radzymin) przy ul. Polnej 21, KRS: 0000029528, NIP: 5210523942, REGON: 010842719.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe Uczestników są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu i realizacji jego założeń, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa uczestnika do nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzaniem niniejszego konkursu.
 4. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w konkursie.
 5. Każdemu Uczestnikowi konkursu przysługuje:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych;
 • prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych;
 • prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 1. Organizator konkursu informuje, iż dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji obowiązków organizatora konkursu wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, tj. operatorom pocztowym/przewoźnikom, podmiotom obsługującym organizatora prawnie
  i księgowo, dostawcom usług IT.
 2. Administratorem Danych Osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane wyłącznie w czasie trwania konkursu, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z konkursem. Dane osobowe laureatów będą przechowywane w okresie niezbędnym do celów sprawozdawczych.
 4. Na pisemny wniosek Uczestnika, Organizator może usunąć jego dane osobowe z konkursu. Złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: soraya@sowhat.pl, w treści wpisując „Konkurs Soraya – usunięcie danych osobowych”.

 

 • 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik konkursu, w razie zwycięstwa, zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora, z chwilą wydania nagrody, wszelkich majątkowych praw autorskich do nagrodzonego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 • zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 • rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 1 – 3 – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 • wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 • wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 • wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
 • wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
 1. Ponadto, Uczestnik upoważnia Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
 2. Każdy Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia, że przesłane przez niego zgłoszenia są wynikiem jego twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich,
  a zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy zgłoszenia przesłane do Organizatora przez Uczestnika konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.
 3. Laureatom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Laureat konkursu nie może przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu.